• účtovný denník – všetky účtovný prípady zoradené chronologicky
  • vedenie hlavnej knihy – usporiadanie účtovných zápisov z vecného hľadiska systematicky na účty majetku, záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období
  • kniha vyšlých a došlých faktúr
  • saldokonto – účtovný prehľad o pohľadávkach a záväzkoch
  • evidencia a daňové priznanie k DPH, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz,
  • vypracovanie daňového priznania právnických osôb vrátane povinných príloh
  • skladové hospodárstvo
  • daň z motorových vozidiel
  • archivácia
  • komunikácia s úradmi